Joshua 21: 11-13

Bahasa asli

וַיִּתְּנוּ לָהֶם אֶת-קִרְיַת אַרְבַּע אֲבִי הָעֲנוֺק הִיא חֶבְרוֺן בְּהַר יְהוּדָה וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ סְבִיבֹתֶיהָ:

וְאֶת-שְׂדֵה הָעִיר וְאֶת-חֲצֵרֶיהָ נָתְנוּ לְכָלֵב בֶּן-יְפֻנֶּה בַּאֲחֻזָּתוֺ: ס

וְלִבְנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֵן נָתְנוּ אֶת-עִיר מִקְלַט הָרֹצֵחַ אֶת-חֶבְרוֺן וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ וְאֶת-לִבְנָה וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ:

 Transliterasi

11 wayyittǝnû lāhem ‘et-qirǝyat ‘ārǝba` ‘ávî hā`ánôq hî’ ħebǝrôn bǝhar yǝhûdāh wǝ’et-migrāšehā svîvōtêhā.

12 wǝ’et-śǝdêh hā`îr wǝ’et-ħáṣêrêhā nātǝnû lǝkālēv ben-yǝfunneh ba’áħuzzātō.

13 wǝlivǝnê ‘ahárōn hakkōhēn nātǝnû ‘et-`îr miqǝlaṭ hārōṣēaħ ‘et-ħevǝrôn wǝ’et-migrāšehā wǝ’et-livǝnāh wǝ’et– migrāšehā

Translasi

Hebron pasture
Hebron pasture

11 And they gave them the city of Arba the father of Anak, which city is Hebron, in the hill country of Judah, with the pasture lands round about it.

12 But the fields of the city, and its villages, they gave to Caleb the son of Jephunneh for his possession.

13 Thus they gave to the children of Aaron the priest Hebron with its pasture lands, to be a city of refuge for the slayer; and Libnah with its pasture lands (KJ2000 translation)

One thought on “Joshua 21: 11-13”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s